0896 959 169 office@3consultteam.com

Актуални програми за финансиране

3 КОНСУЛТ ТИЙМ – 

ПОМАГАМЕ НА БИЗНЕСА ДА ВЪРВИ НАПРЕД

„Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии за МСП”

Предстои стартиране на пилотна ваучерна схема за малки и средни предприятия. Ваучерната схема за подобряване използването на ИКТ услуги е насочена към улесняване достъпа на МСП до цифрово ноу-хау и технологии, като се предоставят стимули за свързване с доставчиците на услуги в областта на ИКТ. Целта е да се насърчи използването на нови, базирани на ИКТ бизнес модели и да се активизира цифровизацията на МСП, което да допринесе за развитието на бизнеса им.
Кандидатите, които отговарят на критериите за допустимост се класират съгласно принципа „първи по ред, първи по право“ за съответния тип заявен ваучер.

Предлаганите ваучери ще бъдат разделени на следните 2 типа ваучери:

Ваучери – тип 1 с фиксирана номинална стойност в лева 5 000 лв. без ДДС , за следните ИКТ услуги, избирани и заявявани от кандидата за ваучера в процеса на кандидатстване чрез системата ИСУН 2020:
– решения и платформи за електронна търговия;
– фирмени web-сайтове с адаптивен дизайн, достъпен от компютри и от мобилни устройства;
– фирмени web-сайтове за електронна търговия с адаптивен дизайн, web-дизайн;
– опростени мобилни/таблет приложения за електронна търговия и/или ИКТ бизнес решения.

Ваучери – тип 2 с фиксирана стойност в лева 20 000 лв. без ДДС, за следните 3 групи услуги:
Група 1: Услуги за дигитален маркетинг
Група 2: Услуги за оптимизиране на управленски, производствени и логистични процеси
Група 3: Услуги за осигуряване на кибер и информационната сигурност на продукта или услугата и/или процесите.

3 КОНСУЛТ ТИЙМ – 

ПОМАГАМЕ НА БИЗНЕСА ДА ВЪРВИ НАПРЕД

ПРОГРАМА „ДИГИТАЛИЗАЦИЯ НА МСП”

Цел: Развитие на управленския капацитет и растеж чрез насърчаване използването на информационни и комуникационни технологии и услуги

                                                                                             

ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ:

 • Търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите
 • Микро, малки и средни предприятия от секторите на преработваща промишленост, издателства, IT сектор, НИРД
 • Минимум три приключени финансови години (2017, 2018 и 2019 г.)

ДОПУСТИМИ ИНВЕСТИЦИИ:

Насочени към подобряване качеството на съществуващи процеси, продукти и услуги чрез въвеждане на базирани на ИКТ системи и приложения.

– За автоматизация и роботизация на производствени процеси.

– За подобряване качеството на продукти – етикиране, маркиране и др.

– За управление на процесите в предприятията – ERP системи(управление на ресурсите), CRM системи, SCM (управление на доставките), MOM/MES системи (управление на производството), APS (оптимизиране на производството), BI (Business Intelligence).

– Създаване/надграждане на интернет страница, мобилни приложения

– За осигуряване на кибер и информационна сигурност на продукта или услуга.

РАЗМЕР НА СУБСИДИЯТА:

50 000 лева – 391 166 лева

За категория МИКРО И МАЛКИ ПРЕДПРИЯТИЯ – 70 % , СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ – 60 %

ПЕРИОД ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

МАЙ– ЮЛИ 2020 г.

НАШЕТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ВАС:

 • КОНСУЛТАЦИЯ ПО ТЕЛЕФОН ИЛИ НА МЯСТО.
 • АНАЛИЗ НА ШАНСОВЕТЕ ЗА УСПЕХ.
 • ИЗГОТВЯНЕ И ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТ.
 • УПРАВЛЕНИЕ НА ОДОБРЕН ПРОЕКТ.

3 КОНСУЛТ ТИЙМ – 

ПОМАГАМЕ НА БИЗНЕСА ДА ВЪРВИ НАПРЕД

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА – Фонд „УСЛОВИЯ НА ТРУД”                      

                                                                                             

ЦЕЛ НА ПРОГРАМАТА:

ПОДОБРЯВАНЕ НА УСЛОВИЯТА НА ТРУД

РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ ОБЕКТИ

ПОДОБРЯВАНЕ НА САНИТАРНО-ХИГИЕННИ УСЛОВИЯ

ОБЕЗОПАСЯВАНЕ НА МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ

НАМАЛЯНЕ НА РИСКОВЕТЕ ОТ ТРУДОВИ ЗЛОПОЛУКИ.

ДОПУСТИМИ ИНВЕСТИЦИИ:

РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СГРАДИ, РАБОТНИ ПОМЕЩЕТИЯ, БИТОВКИ, САНИТАРНИ ПОМЕЩЕНИЯ, СТОЛОВА, РЪЧНА РАБОТА С ТЕЖЕСТИ, ПРЕДПАЗВАНЕ ОТ ШУМ И ВИБРАЦИИ.

ОСВЕТЛЕНИЕ ,КЛИМАТИЗАЦИЯ, ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛАЦИЯ, АСПИРАЦИЯ, ПОЖАРОИЗВЕСТЯВАНЕ, МЪЛНИЕЗАЩИТА, ЕЛЕКТРОБИЗОПАСНОСТ.

ВЪНШНИ РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ, ПОКРИВИ, ИЗОЛАЦИЯ, ДОГРАМА.

РАЗМЕР НА СУБСИДИЯТА:

До100 000 лева,  до 30 % от разходите по проекта.

ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ:

ПРЕДПРИЯТИЯ ОТ ВСИЧКИ СЕКТОРИ НА ИКОНОМИКАТА

ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ- ВСЕКИ МЕСЕЦ ДО 25 ЧИСЛО

НАШЕТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ВАС:

АНАЛИЗ, КОНСУЛТАЦИЯ ЗА УСПЕШЕН ПРОЕКТ.

ИЗГОТВЯНЕ И ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТ.

УПРАВЛЕНИЕ НА ОДОБРЕН ПРОЕКТ.

3 КОНСУЛТ ТИЙМ – 

ПОМАГАМЕ НА БИЗНЕСА ДА ВЪРВИ НАПРЕД

ПРОГРАМАСтимулиране внедряването на иновации от съществуващи предприятия”, прием 2019 г.

 

ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ:

СЪЩЕСТВУВАЩИ ПРЕДПРИЯТИЯ, ОСЪЩЕСТВЯВАЩИ ОСНОВНА ИКОНОМИЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТА ДА СА НАСОЧЕНИ В ЕДНО ОТ НАПРАВЛЕНИЯТА НА ИСИС:

 • Мехатроника и чисти технологии;
 • Индустрии за здравословен начин на живот;
 • Дейности в областта на креативните или рекреативните индустрии;
 • Информационни и комуникационни технологии.

ЦЕЛ НА ПРОГРАМАТА:

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФОКУСИРАНА ПОДКРЕПА НА СЪЩЕСТВУВАЩИ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА ВНЕДРЯВАНЕ НА ИНОВАЦИИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ПРОЦЕСА НА КОМЕРСИАЛИЗАЦИЯ НА НОВИ ПРОДУКТИ И УСЛУГИ.

ДОПУСТИМИ ИНВЕСТИЦИИ:

 • ЗАКУПУВАНЕ НА МАШИНИ, СЪОРЪЖЕНИЯ, ОБОРУДВНЕ, НЕОБХОДИМИ ЗА ВНЕДРЯВАНЕ НА ИНОВАЦИЯТА, ДМА И ДНА.
 • КОНСУЛТАНТСКИ И ПОМОЩНИ УСЛУГИ В ПОДКРЕПА НА ИНОВАЦИИТЕ.

РАЗМЕР НА СУБСИДИЯТА:

100 000 лева – 1 000 000 лева

МИКРО И МАЛКИ ПРЕДПРИЯТИЯ – до 70 % /в режим де минимис – 90 %/

СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ – до 60 %

ГОЛЕМИ ПРЕДПРИЯТИЯ–до 50 %

ПЕРИОД ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

СЕПТЕМВРИ – НОЕМВРИ 2019 г.

НАШЕТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ВАС:

 • КОНСУЛТАЦИЯ ПО ТЕЛЕФОН ИЛИ НА МЯСТО.
 • АНАЛИЗ НА ШАНСОВЕТЕ ЗА УСПЕХ.
 • ИЗГОТВЯНЕ И ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТ.
 • УПРАВЛЕНИЕ НА ОДОБРЕН ПРОЕКТ.

ОБЯВИ ПРОДАЖБА НА БИЗНЕС

Продажба бизнeс – Машиностроене

Продажба бизнeс - Машиностроене  Продажба на работеща производствена фирма, дългогодишен производител на машини за химическата, козметичната, фармацевтичната, хранително-вкусовата промишленост, строителството. Фирмата е създадена през 1981 г., притежава богата история...

Продажба бизнес – Хотел

Продажба бизнес - ХотелПродажба на бизнeс БГ  Продажба на ХОТЕЛ с бистро, РЗП 350 м2. на три етажа. Категория „Две звезди”. Хотелът включва: 8 помещения за настаняване, градина с барбекю, ресторант с 25 места, кухня, рецепция, склад, перална част. Намира се на 600 м....

Изпълняван проект

Дружеството е бенефициент и изпълнява проект по ОП „Развитие на човешките ресурси“ , процедура BG05M9OP001-1.054 „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВ БИЗНЕС“, по договор с Управляващия орган – Министерство на труда и социална политика от 01.10.2020 г.

повече информация