0896 959 169 office@3consultteam.com

Мерките за бизнеса по Плана за възстновяване и устойчивост за 2022 г.

Основната цел на Плана за възстановяване и устойчивост е да способства икономическото и социално възстановяване от кризата от COVID-19. Две от процедурите ще се обявят още в началото на следващата 2022 г. /първо тримесечие/ след одобрение на Плана за възстановяване от ЕК.

1.  Първата програма е „Технологична модернизация” за безвъзмездна помощ за повишаване на ефективността на производствените процеси с бюджет на стойност 280 млн. лв. Допустими кандидати са МСП от сектори С, J, М.

Предприятията ще получат подкрепа за закупуване на ново технологично оборудване с акцент върху дигитализацията на производствените процеси, за да постигнат пазарно предимство, гъвкавост, ефективност за разширяване или диверсификация на своето производство.

Максимален интензитет на помощта: 50 %

Максимален размер на помощта, в зависимост от категория предприятие:

 • до 391 166 лв. за средни предприятия;
 • до 300 000 лв. за малки предприятия;
 • до 200 000 лв. за микро предприятия.

2.  Втората отворена процедура ще е „Ваучерна схема за ИКТ решения и киберсигурност” е с общ  бюджет от 60 млн. лв. Тя отново е за малки и средни фирми всички сектори на българската икономика с изключение на сектор А – Селско, горско и рибно стопанство, В – Добивна промишленост, F – Строителство.

Допустими дейности – Обхватът на ваучерите ще включва подкрепа за дейности като предоставяне на услуги за ИКТ дигитален маркетинг, уеб-базирани ИКТ услуги за платформи, уебсайтове, мобилни приложения, придобиване на софтуер за оптимизиране на управленски, производствени и логистични процеси, въвеждане на мерки за осигуряване на информационна и кибер сигурност, важен елемент от процеса на дигитализация на предприятията, закупуване на хардуер, необходим за работата на новите приложения и софтуер.

Интензитет на помощта:100 % от допустимите разходи;

Максимален размер на помощта за проект (ваучер): 30 000 лв.

Режим на държавна помощ: Помощ „de minimis”.

Допустими разходи:

ДМА – закупуване на компютри, хардуер;

Труд – разходи за ИКТ дигитален маркетинг, уеб-базирани ИКТ услуги за платформи, уебсайтове, мобилни приложения и др.;

Технология – разходи за придобиване на ДНА – софтуер за оптимизиране на управленски, производствени и логистични процеси, кибер сигурност;

 

3. Предвидена е и нова грантова схема за комбиниране на ВЕИ за собствено потребление със съоръжения за локално съхранение на произведената енергията. Подкрепата ще е насочена към МСП от всички сектори с изключение на предприятията от сектор D „Производство и разпределение на ел. и топлинна енергия и газ“ и сектор А „Селско, горско и рибно стопанство“. Бюджетът е 220 млн. лв., като се очаква да стартира през второто тримесечие на 2022 г.

 

Допустими дейности – възможност за придобиване на активи, свързани с инсталиране на системи за електрическа енергия от ВИ за собствено потребление, в комбинация със съоръжения за локално съхранение на произведената енергия с прекъсваем и неравномерен режим на работа. Предвижда се капацитетът на инсталираната мощност на индивидуален проект да не надвишава 1 MW.

Максимален интензитет на помощта – до 50% за МСП.
Важно: В случай на заявени разходи за ограничени СМР, консултантски услуги или разходи за недълготрайни активи, същите ще бъдат допустими единствено под режим „de minimis“.

Допустими разходи:

 • Изграждане/рехабилитация на инфраструктура (СМР)
 • ДМА – закупуване на машини и съоръжения
 • Труд – разходи за трудови възнаграждения, консултантски услуги
 • Технология – разходи за придобиване на ДНА – патенти, софтуер

 

 4. За преход към кръгова икономика са предвидени 240 млн. лв.,/ 48 000 000 лв. да бъдат разпределени към големи предприятия/, като тук компаниите от сектор С „Преработваща промишленост“ могат да кандидатстват за подкрепа до 1 млн. лв. в зависимост от категорията на предприятието. Целта е постигане на устойчиво използване и управление на ресурсите като условие за трансформиране на икономиката от линейна в кръгова и намаляване на ресурсната и енергийна интензивност предприятията ще получат подкрепа за въвеждане на нисковъглеродни, ресурсно и енергоефективни технологии, насърчаване на ефективното използване на ресурсите по време на целия жизнен цикъл на продуктите.

Допустими проекти:

 • Проекти, свързани с технология за преработка на отпадъци в предприятията, образувани от собствената им дейност, включително текстил, полимерни и каучукови отпадъци, електроуреди и др.;
 • Дейности, свързани с ограничаване и намаляване на пластмасовите опаковки и пластмасовите изделия за еднократна употреба, внедряване на многократни и алтернативни продукти и материали, вкл. биоразградими/рециклируеми/зелени опаковки;
 • Дейности, свързани с намаляване на използваните суровини и материали, използване на алтернативни такива, както и на естествени и възобновяеми биоресурси вместо синтетични суровини в производството с цел намаляване на отпадъчния отпечатък върху природните ресурси и преход към биоикономика, в това число дейности по преработка на етерични масла и масла от растения в лекарства, хранителни добавки и др.; заместване на материали на фосилна основа с такива на биологична основа, рециклируеми и морски биоразградими материали; методи за биорегенерация в съответните вериги за създаване на стойност;
 • Дейности, свързани с подобряване качеството на продуктите и тяхната устойчивост, подпомагане на предприятията за въвеждане на екологични стандарти спрямо входящи материални потоци, схеми за намаляване на химичните консерванти в храните, премахване на опасни вещества, удължаване на живота на продуктите;
 • Подобрения в информираността на крайния потребител за веригата на производство, в това число етикетиране с ключови характеристики – CO2, вложен в производството, използвана вода, наличие на биобазирани продукти и др.;

ПРЕЗЕНТАЦИЯ МЯРКА 50000 лв

ОП „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ”

Процедура BG16RFOP002-2.089

„Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лева за преодоляване на икономическите последствия“

ЦЕЛ НА ПРОГРАМАТА: Осигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия /над 10 човека персонал/, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ: Предоставените по процедурата средства за оборотен капитал са под формата на еднократна сума в размер на 50 000 лв. и следва да бъдат използвани за покриване на оперативни разходи на кандидатите: суровини, материали и консумативи; външни услуги (вкл. режийни разходи), разходи за персонала за възнаграждения и осигурителни и здравни вноски за сметка на работодателя, чиято стойност се калкулира в стойността на произведената продукция или  услуга.

КАНДИДАТИ: МАЛКИ предприятия 10-50 човека персонал от сектори – Промишленост, Търговия, Услуги.
РАЗМЕР НА СУБСИДИЯТА:  100 % 
БЮДЖЕТ НА ПРОЦЕДУРАТА: 78 233 000 лв. / 40 000 000
ПЕРИОД ЗА ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ: февруари – март 2021

ПРОЧЕТИ ПОВЕЧЕ:Presentacia mqrka 50000 lv.