0896 959 169 office@3consultteam.com

АКТУАЛНИ ПРОГРАМИ

Брошура Адаптиране на МСП

ОП „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ”

програма

АДАПТИРАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА МСП В КОНТЕКСТА НА COVID-19

 

ЦЕЛ НА ПРОГРАМАТА: Предоставяне на подкрепа на МСП за реорганизация и адаптиране на работните места и промени в бизнес процесите и моделите с цел създаване на здравословни и безопасни условия на труд в COVID-19.

ДОПУСТИМИ ИНВЕСТИЦИИ:  РАЗДХОДИ за ДМА, ДНА, СМР, МАТЕРИАЛИ и КОНСУМАТИВИ:

1/ Колективни средства за защита – термометри, термокамери, пречистватели за въздух, UV устройства за дезинфекция и др.;
2/ Оборудване за хигиевизиране и дезинфекция – автоматични диспенсъри;
3/ Реорганизация и адаптиране на работните процеси, чрез:
  • Поставяне на прегради, нови входове/изходи, монтиране на автоматични врати и осветление за безконтактно преминаване.
  • КЛИМАТИЗАЦИЯ и ВЕНТИЛАЦИЯ – монтаж на нови системи, поставяне на нови филтри за подобряване качеството на въздуха.
  • Закупуване на хардуер/софтуер за отчитане на дистанционна работа.
КАНДИДАТИ: МСП предприятия от сектори – Промишленост, Търговия, Услуги.
РАЗМЕР НА СУБСИДИЯТА: До 70 % от разходите по проекта.
Микро предприятия – 3 000 – 15 000 лв;
  Малки предприятия – 10 000 – 30 000 лв;
   Средни предприятия – 25 000 – 70 000 лв;

 

БЮДЖЕТ НА ПРОЦЕДУРАТА:
78 233 000 лв. / 40 000 000

 

ПЕРИОД ЗА ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ
 ноември 2020 – януари 2021