0896 959 169 office@3consultteam.com

Актуални програми за финансиране

 ККо 

„Подкрепа за семейни предприятия и творческите индустрии“

 

„Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027

Програма „Подкрепа за семейните предприятия, предприятията от творческите индустрии и занаятите”

Цел на предоставяната безвъзмездна финансова помощ:

Да насърчи инвестициите за подобряване на производствения капацитет на семейните предприятия, предприятията от творческите индустрии и занаятите, и по този начин да допринесе за повишаване на тяхната конкурентоспособност и засилване на пазарното им присъствие.

Бюджет: 117 514 000 лв.

Размер на субсидията: 75 %

Минимален размер на субсидията: 15 000 лв.

Максимален размер на субсидията: 150 000 лв.

Допустими кандидати:

 • Да са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите
 • Да са регистрирани не по-късно от 31.12.2020 г.
 • Да са микро или малки предприятия
 • Да имат средносписъчен брой на персонала за 2023 г., който е ≥ 1 заети лица
 • Да отговарят на едно от следните изисквания:

5.1. Семейно предприятие през последните 3 календарни години, или

 1. 2. Предприятие с основна икономическа дейноств областта на творческите индустрии, или

5.3.  Предприятие, осъществяващо дейност, включена в Списъка на занаятите.

Допустими дейности:

Дейност 1. Подобряване на производствения капацитет на семейните предприятия и предприятията от творческите индустрии и занаятите. Допустимо е придобиването на машини, съоръжения, инструменти, оборудване за производствения процес, както и специализиран софтуер, осигуряващи подобряване на производствения капацитет на предприятието.

Дейност 2. Подобряване на пазарното представяне на семейните предприятия и предприятията от творческите индустрии и занаятите. Допустимо само създаването на нов онлайн магазин за продуктите/услугите от дейността на предприятието.

Допустими разходи:

1) Разходи за придобиване на машини, съоръжения, оборудване за производствения процес, които осигуряват подобряване на производствения капацитет на предприятието.

2) Разходи за придобиване на инструменти и оборудване за производствения процес, които осигуряват подобряване на производствения капацитет на предприятието.

3) Разходи за придобиване на специализиран софтуер, осигуряващ подобряване на производствения капацитет.Разходи за създаване на онлайн магазин за продуктите/услугите от дейността

4) Консултантски услуги за подготовка на проектно предложение – до 3 000 лв.

  НАЦИОНАЛЕН ПЛАН ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ

    

  Процедура по компонент „Интелигентна индустрия“  

  Подкрепа за прехода към кръгова икономика в предприятията

   

   

  ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ: предприятия от преработваща промишленост, сектор С.

  ЦЕЛ НА ПРОГРАМАТА: въвеждане на кръгови модели за използване на ресурсите и внедряване на неутрални по отношение на климата методи и технологии за производство и потребление на продуктите от производство

   

  ДОПУСТИМИ ИНВЕСТИЦИИ: Придобиване на НОВИ ТЕХНОЛОГИИ за въвеждане на кръгови модели:

  1/ Предотвратяване образуването на отпадъци – повторна употреба, рециклиране, ефективно използване на ресурсите.

  2/ Намаляване на използваните количество суровини.

  3/ Ограничаване използването на пластмасови продукти и опаковки.

  4/ Производство на устойчиви продукти, повторна употреба, поправка.

   

  РАЗМЕР НА СУБСИДИЯТА:до 65 %, от 70 000 лв. – 1 000 000 лв.

   

  НАШЕТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ВАС:

  • КОНСУЛТАЦИЯ ПО ТЕЛЕФОН, АНАЛИЗ И ПОДГОТОВКА ЗА УСПЕХ.
  • ИЗГОТВЯНЕ, ПОДАВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ОДОБРЕН ПРОЕКТ.

  За контакти: тел. 0896 959 169,  www.3consultteam.com

   НАЦИОНАЛЕН ПЛАН ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ

   Процедура по компонент „Интелигентна индустрия“                       

   Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия в предприятията

    

    

   ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ: МИКРО, МАЛКИ, СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ ОТ СЕКТОРИ: ПРЕРАБОТВАЩА ПРОМИШЛЕНОСТ, УСЛУГИ и ТЪРГОВИЯ

    

     ЦЕЛ НА ПРОГРАМАТА: ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНИ СРЕДСТВА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СЛЪНЧЕВИ ВЕИ ЗА СОБСТВЕНО ПОТРЕБЛЕНИЕ И БАТЕРИИ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ЕНЕРГИЯ.

    

   ДОПУСТИМИ ИНВЕСТИЦИИ: изграждане на фотоволтаична с-ма до 1 MW в комбинация със съоръжения за съхранение на енергия. Разходи за придобиване на ДМА, ДНА, за СМР на покрив/фасада/прилежащ имот.

    

   РАЗМЕР НА СУБСИДИЯТА:до 50 %, от 100 000 лв. – 1 000 000 лв.

    

   НАШЕТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ВАС:

   • КОНСУЛТАЦИЯ ПО ТЕЛЕФОН, АНАЛИЗ И ПОДГОТОВКА ЗА УСПЕХ
   • ИЗГОТВЯНЕ И ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТ.
   • УПРАВЛЕНИЕ НА ОДОБРЕН ПРОЕКТ.

   За контакти: тел. 0896 959 169,  www.3consultteam.com

    ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ 2021-2027 

    „АДАПТИРАНЕ НА РАБОТНАТА СРЕДА”

     

     

     

     Цел на процедурата: Предоставяне на помощ на предприятията за посрещане на новите предизвикателства свързани с осъществяването на прехода към климатично неутрална икономика и променящите се модели на работа. Това изисква бързи промени в пазара на труда и налага предприемане на ефективни мерки за подобряване на достъпа до трудова заетост на качествени работни места и адаптиране към промените.

     

    Бюджетът по процедурата е в размер на  100 000 000 лв.

    Допустими кандидати: търговци по смисъла на Търговския Закон и да са микро, малко, средно или голямо предприятие.

    Примерни допустимите дейности:

    1/ Разработване и прилагане на „зелени“ модели на организация на труд, съобразно спецификата на конкретните работни места в предприятието.

    Изготвяне на „зелени“ карти за организация на работни процеси на конкретните работни места. Обучение на лицата от целевата група насочено към внедряване на „зелени“ модели на организация на труд-задължително.

    2/ Закупуване на лични предпазни средства и специално работно облекло.

    3/ Осигуряване на колективни предпазни средства, вкл. модернизация и реконструкция или обезопасяване на съществуващи обекти, технологични процеси, машини и съоръжения, свързани с подобряване условия на труд.

    4/ Осигуряване на социални придобивки за работещите вкл. ремонт и оборудване на места за отдих, рехабилитация, спорт, хранене и почивка.

    5/ Осигуряване на превенция и профилактика на “бърнаут“ на работното място и „ефекти от Covid пандемията върху менталното здраве“- психологична подкрепа

    .

     

    Минимален и максимален размер на финансиране: 50 000 – 391 000 лв.

    Режим на помощта: „Минимална помощ“ /de minimis/ 

    Размер на субсидията: микро, малко, средно предприятие – 100 %, големи предприятия – 80 %.

    Индикативен период за кандидатстване: юли – август 2023

     НАЦИОНАЛЕН ПЛАН ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ

       

     Процедура по компонент „Интелигентна индустрия“  

     Подкрепа за прехода към кръгова икономика в предприятията

      

      

     ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ: предприятия от преработваща промишленост, сектор С.

     ЦЕЛ НА ПРОГРАМАТА: въвеждане на кръгови модели за използване на ресурсите и внедряване на неутрални по отношение на климата методи и технологии за производство и потребление на продуктите от производство

      

     ДОПУСТИМИ ИНВЕСТИЦИИ: Придобиване на НОВИ ТЕХНОЛОГИИ за въвеждане на кръгови модели:

     1/ Предотвратяване образуването на отпадъци – повторна употреба, рециклиране, ефективно използване на ресурсите.

     2/ Намаляване на използваните количество суровини.

     3/ Ограничаване използването на пластмасови продукти и опаковки.

     4/ Производство на устойчиви продукти, повторна употреба, поправка.

      

     РАЗМЕР НА СУБСИДИЯТА:до 65 %, от 70 000 лв. – 1 000 000 лв.

      

     НАШЕТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ВАС:

     • КОНСУЛТАЦИЯ ПО ТЕЛЕФОН, АНАЛИЗ И ПОДГОТОВКА ЗА УСПЕХ.
     • ИЗГОТВЯНЕ, ПОДАВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ОДОБРЕН ПРОЕКТ.

     За контакти: тел. 0896 959 169,  www.3consultteam.com

      НАЦИОНАЛЕН ПЛАН ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ

      Процедура по компонент „Интелигентна индустрия“                       

      Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия в предприятията

       

       

      ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ: МИКРО, МАЛКИ, СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ ОТ СЕКТОРИ: ПРЕРАБОТВАЩА ПРОМИШЛЕНОСТ, УСЛУГИ и ТЪРГОВИЯ

       

        ЦЕЛ НА ПРОГРАМАТА: ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНИ СРЕДСТВА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СЛЪНЧЕВИ ВЕИ ЗА СОБСТВЕНО ПОТРЕБЛЕНИЕ И БАТЕРИИ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ЕНЕРГИЯ.

       

      ДОПУСТИМИ ИНВЕСТИЦИИ: изграждане на фотоволтаична с-ма до 1 MW в комбинация със съоръжения за съхранение на енергия. Разходи за придобиване на ДМА, ДНА, за СМР на покрив/фасада/прилежащ имот.

       

      РАЗМЕР НА СУБСИДИЯТА:до 50 %, от 100 000 лв. – 1 000 000 лв.

       

      НАШЕТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ВАС:

      • КОНСУЛТАЦИЯ ПО ТЕЛЕФОН, АНАЛИЗ И ПОДГОТОВКА ЗА УСПЕХ
      • ИЗГОТВЯНЕ И ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТ.
      • УПРАВЛЕНИЕ НА ОДОБРЕН ПРОЕКТ.

      За контакти: тел. 0896 959 169,  www.3consultteam.com

       Мерките за бизнеса по Плана за възстновяване и устойчивост за 2022 г.

       Основната цел на Плана за възстановяване и устойчивост е да способства икономическото и социално възстановяване от кризата от COVID-19. Две от процедурите ще се обявят още в началото на следващата 2022 г. /първо тримесечие/ след одобрение на Плана за възстановяване от ЕК.

       1.  Първата програма е „Технологична модернизация” за безвъзмездна помощ за повишаване на ефективността на производствените процеси с бюджет на стойност 280 млн. лв. Допустими кандидати са МСП от сектори С, J, М.

       Предприятията ще получат подкрепа за закупуване на ново технологично оборудване с акцент върху дигитализацията на производствените процеси, за да постигнат пазарно предимство, гъвкавост, ефективност за разширяване или диверсификация на своето производство.

       Максимален интензитет на помощта: 50 %

       Максимален размер на помощта, в зависимост от категория предприятие:

       • до 391 166 лв. за средни предприятия;
       • до 300 000 лв. за малки предприятия;
       • до 200 000 лв. за микро предприятия.

       2.  Втората отворена процедура ще е „Ваучерна схема за ИКТ решения и киберсигурност” е с общ  бюджет от 60 млн. лв. Тя отново е за малки и средни фирми всички сектори на българската икономика с изключение на сектор А – Селско, горско и рибно стопанство, В – Добивна промишленост, F – Строителство.

       Допустими дейности – Обхватът на ваучерите ще включва подкрепа за дейности като предоставяне на услуги за ИКТ дигитален маркетинг, уеб-базирани ИКТ услуги за платформи, уебсайтове, мобилни приложения, придобиване на софтуер за оптимизиране на управленски, производствени и логистични процеси, въвеждане на мерки за осигуряване на информационна и кибер сигурност, важен елемент от процеса на дигитализация на предприятията, закупуване на хардуер, необходим за работата на новите приложения и софтуер.

       Интензитет на помощта:100 % от допустимите разходи;

       Максимален размер на помощта за проект (ваучер): 30 000 лв.

       Режим на държавна помощ: Помощ „de minimis”.

       Допустими разходи:

       ДМА – закупуване на компютри, хардуер;

       Труд – разходи за ИКТ дигитален маркетинг, уеб-базирани ИКТ услуги за платформи, уебсайтове, мобилни приложения и др.;

       Технология – разходи за придобиване на ДНА – софтуер за оптимизиране на управленски, производствени и логистични процеси, кибер сигурност;

        

       3. Предвидена е и нова грантова схема за комбиниране на ВЕИ за собствено потребление със съоръжения за локално съхранение на произведената енергията. Подкрепата ще е насочена към МСП от всички сектори с изключение на предприятията от сектор D „Производство и разпределение на ел. и топлинна енергия и газ“ и сектор А „Селско, горско и рибно стопанство“. Бюджетът е 220 млн. лв., като се очаква да стартира през второто тримесечие на 2022 г.

        

       Допустими дейности – възможност за придобиване на активи, свързани с инсталиране на системи за електрическа енергия от ВИ за собствено потребление, в комбинация със съоръжения за локално съхранение на произведената енергия с прекъсваем и неравномерен режим на работа. Предвижда се капацитетът на инсталираната мощност на индивидуален проект да не надвишава 1 MW.

       Максимален интензитет на помощта – до 50% за МСП.
       Важно: В случай на заявени разходи за ограничени СМР, консултантски услуги или разходи за недълготрайни активи, същите ще бъдат допустими единствено под режим „de minimis“.

       Допустими разходи:

       • Изграждане/рехабилитация на инфраструктура (СМР)
       • ДМА – закупуване на машини и съоръжения
       • Труд – разходи за трудови възнаграждения, консултантски услуги
       • Технология – разходи за придобиване на ДНА – патенти, софтуер

        

        4. За преход към кръгова икономика са предвидени 240 млн. лв.,/ 48 000 000 лв. да бъдат разпределени към големи предприятия/, като тук компаниите от сектор С „Преработваща промишленост“ могат да кандидатстват за подкрепа до 1 млн. лв. в зависимост от категорията на предприятието. Целта е постигане на устойчиво използване и управление на ресурсите като условие за трансформиране на икономиката от линейна в кръгова и намаляване на ресурсната и енергийна интензивност предприятията ще получат подкрепа за въвеждане на нисковъглеродни, ресурсно и енергоефективни технологии, насърчаване на ефективното използване на ресурсите по време на целия жизнен цикъл на продуктите.

       Допустими проекти:

       • Проекти, свързани с технология за преработка на отпадъци в предприятията, образувани от собствената им дейност, включително текстил, полимерни и каучукови отпадъци, електроуреди и др.;
       • Дейности, свързани с ограничаване и намаляване на пластмасовите опаковки и пластмасовите изделия за еднократна употреба, внедряване на многократни и алтернативни продукти и материали, вкл. биоразградими/рециклируеми/зелени опаковки;
       • Дейности, свързани с намаляване на използваните суровини и материали, използване на алтернативни такива, както и на естествени и възобновяеми биоресурси вместо синтетични суровини в производството с цел намаляване на отпадъчния отпечатък върху природните ресурси и преход към биоикономика, в това число дейности по преработка на етерични масла и масла от растения в лекарства, хранителни добавки и др.; заместване на материали на фосилна основа с такива на биологична основа, рециклируеми и морски биоразградими материали; методи за биорегенерация в съответните вериги за създаване на стойност;
       • Дейности, свързани с подобряване качеството на продуктите и тяхната устойчивост, подпомагане на предприятията за въвеждане на екологични стандарти спрямо входящи материални потоци, схеми за намаляване на химичните консерванти в храните, премахване на опасни вещества, удължаване на живота на продуктите;
       • Подобрения в информираността на крайния потребител за веригата на производство, в това число етикетиране с ключови характеристики – CO2, вложен в производството, използвана вода, наличие на биобазирани продукти и др.;

       ПРЕЗЕНТАЦИЯ МЯРКА 50000 лв

       ОП „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ”

       Процедура BG16RFOP002-2.089

       „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лева за преодоляване на икономическите последствия“

       ЦЕЛ НА ПРОГРАМАТА: Осигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия /над 10 човека персонал/, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

       ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ: Предоставените по процедурата средства за оборотен капитал са под формата на еднократна сума в размер на 50 000 лв. и следва да бъдат използвани за покриване на оперативни разходи на кандидатите: суровини, материали и консумативи; външни услуги (вкл. режийни разходи), разходи за персонала за възнаграждения и осигурителни и здравни вноски за сметка на работодателя, чиято стойност се калкулира в стойността на произведената продукция или  услуга.

       КАНДИДАТИ: МАЛКИ предприятия 10-50 човека персонал от сектори – Промишленост, Търговия, Услуги.
       РАЗМЕР НА СУБСИДИЯТА:  100 % 
       БЮДЖЕТ НА ПРОЦЕДУРАТА: 78 233 000 лв. / 40 000 000
       ПЕРИОД ЗА ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ: февруари – март 2021

       ПРОЧЕТИ ПОВЕЧЕ:Presentacia mqrka 50000 lv.

       3 КОНСУЛТ ТИЙМ – 

       ПОМАГАМЕ НА БИЗНЕСА ДА ВЪРВИ НАПРЕД

       ПРОГРАМА „ДИГИТАЛИЗАЦИЯ НА МСП”

       Цел: Развитие на управленския капацитет и растеж чрез насърчаване използването на информационни и комуникационни технологии и услуги

                                                                                                    

       ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ:

       • Търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите
       • Микро, малки и средни предприятия от секторите на преработваща промишленост, издателства, IT сектор, НИРД
       • Минимум три приключени финансови години (2017, 2018 и 2019 г.)

       ДОПУСТИМИ ИНВЕСТИЦИИ:

       Насочени към подобряване качеството на съществуващи процеси, продукти и услуги чрез въвеждане на базирани на ИКТ системи и приложения.

       – За автоматизация и роботизация на производствени процеси.

       – За подобряване качеството на продукти – етикиране, маркиране и др.

       – За управление на процесите в предприятията – ERP системи(управление на ресурсите), CRM системи, SCM (управление на доставките), MOM/MES системи (управление на производството), APS (оптимизиране на производството), BI (Business Intelligence).

       – Създаване/надграждане на интернет страница, мобилни приложения

       – За осигуряване на кибер и информационна сигурност на продукта или услуга.

       РАЗМЕР НА СУБСИДИЯТА:

       50 000 лева – 391 166 лева

       За категория МИКРО И МАЛКИ ПРЕДПРИЯТИЯ – 70 % , СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ – 60 %

       ПЕРИОД ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

       МАЙ– ЮЛИ 2020 г.

       НАШЕТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ВАС:

       • КОНСУЛТАЦИЯ ПО ТЕЛЕФОН ИЛИ НА МЯСТО.
       • АНАЛИЗ НА ШАНСОВЕТЕ ЗА УСПЕХ.
       • ИЗГОТВЯНЕ И ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТ.
       • УПРАВЛЕНИЕ НА ОДОБРЕН ПРОЕКТ.

       3 КОНСУЛТ ТИЙМ – 

       ПОМАГАМЕ НА БИЗНЕСА ДА ВЪРВИ НАПРЕД

       „Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии за МСП”

       Предстои стартиране на пилотна ваучерна схема за малки и средни предприятия. Ваучерната схема за подобряване използването на ИКТ услуги е насочена към улесняване достъпа на МСП до цифрово ноу-хау и технологии, като се предоставят стимули за свързване с доставчиците на услуги в областта на ИКТ. Целта е да се насърчи използването на нови, базирани на ИКТ бизнес модели и да се активизира цифровизацията на МСП, което да допринесе за развитието на бизнеса им.
       Кандидатите, които отговарят на критериите за допустимост се класират съгласно принципа „първи по ред, първи по право“ за съответния тип заявен ваучер.

       Предлаганите ваучери ще бъдат разделени на следните 2 типа ваучери:

       Ваучери – тип 1 с фиксирана номинална стойност в лева 5 000 лв. без ДДС , за следните ИКТ услуги, избирани и заявявани от кандидата за ваучера в процеса на кандидатстване чрез системата ИСУН 2020:
       – решения и платформи за електронна търговия;
       – фирмени web-сайтове с адаптивен дизайн, достъпен от компютри и от мобилни устройства;
       – фирмени web-сайтове за електронна търговия с адаптивен дизайн, web-дизайн;
       – опростени мобилни/таблет приложения за електронна търговия и/или ИКТ бизнес решения.

       Ваучери – тип 2 с фиксирана стойност в лева 20 000 лв. без ДДС, за следните 3 групи услуги:
       Група 1: Услуги за дигитален маркетинг
       Група 2: Услуги за оптимизиране на управленски, производствени и логистични процеси
       Група 3: Услуги за осигуряване на кибер и информационната сигурност на продукта или услугата и/или процесите.

       3 КОНСУЛТ ТИЙМ – 

       ПОМАГАМЕ НА БИЗНЕСА ДА ВЪРВИ НАПРЕД

       НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА – Фонд „УСЛОВИЯ НА ТРУД”                      

                                                                                                    

       ЦЕЛ НА ПРОГРАМАТА:

       ПОДОБРЯВАНЕ НА УСЛОВИЯТА НА ТРУД

       РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ ОБЕКТИ

       ПОДОБРЯВАНЕ НА САНИТАРНО-ХИГИЕННИ УСЛОВИЯ

       ОБЕЗОПАСЯВАНЕ НА МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ

       НАМАЛЯНЕ НА РИСКОВЕТЕ ОТ ТРУДОВИ ЗЛОПОЛУКИ.

       ДОПУСТИМИ ИНВЕСТИЦИИ:

       РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СГРАДИ, РАБОТНИ ПОМЕЩЕТИЯ, БИТОВКИ, САНИТАРНИ ПОМЕЩЕНИЯ, СТОЛОВА, РЪЧНА РАБОТА С ТЕЖЕСТИ, ПРЕДПАЗВАНЕ ОТ ШУМ И ВИБРАЦИИ.

       ОСВЕТЛЕНИЕ ,КЛИМАТИЗАЦИЯ, ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛАЦИЯ, АСПИРАЦИЯ, ПОЖАРОИЗВЕСТЯВАНЕ, МЪЛНИЕЗАЩИТА, ЕЛЕКТРОБИЗОПАСНОСТ.

       ВЪНШНИ РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ, ПОКРИВИ, ИЗОЛАЦИЯ, ДОГРАМА.

       РАЗМЕР НА СУБСИДИЯТА:

       До100 000 лева,  до 30 % от разходите по проекта.

       ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ:

       ПРЕДПРИЯТИЯ ОТ ВСИЧКИ СЕКТОРИ НА ИКОНОМИКАТА

       ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ- ВСЕКИ МЕСЕЦ ДО 25 ЧИСЛО

       НАШЕТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ВАС:

       АНАЛИЗ, КОНСУЛТАЦИЯ ЗА УСПЕШЕН ПРОЕКТ.

       ИЗГОТВЯНЕ И ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТ.

       УПРАВЛЕНИЕ НА ОДОБРЕН ПРОЕКТ.

       3 КОНСУЛТ ТИЙМ – 

       ПОМАГАМЕ НА БИЗНЕСА ДА ВЪРВИ НАПРЕД

       ПРОГРАМАСтимулиране внедряването на иновации от съществуващи предприятия”, прием 2019 г.

        

       ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ:

       СЪЩЕСТВУВАЩИ ПРЕДПРИЯТИЯ, ОСЪЩЕСТВЯВАЩИ ОСНОВНА ИКОНОМИЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТА ДА СА НАСОЧЕНИ В ЕДНО ОТ НАПРАВЛЕНИЯТА НА ИСИС:

       • Мехатроника и чисти технологии;
       • Индустрии за здравословен начин на живот;
       • Дейности в областта на креативните или рекреативните индустрии;
       • Информационни и комуникационни технологии.

       ЦЕЛ НА ПРОГРАМАТА:

       ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФОКУСИРАНА ПОДКРЕПА НА СЪЩЕСТВУВАЩИ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА ВНЕДРЯВАНЕ НА ИНОВАЦИИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ПРОЦЕСА НА КОМЕРСИАЛИЗАЦИЯ НА НОВИ ПРОДУКТИ И УСЛУГИ.

       ДОПУСТИМИ ИНВЕСТИЦИИ:

       • ЗАКУПУВАНЕ НА МАШИНИ, СЪОРЪЖЕНИЯ, ОБОРУДВНЕ, НЕОБХОДИМИ ЗА ВНЕДРЯВАНЕ НА ИНОВАЦИЯТА, ДМА И ДНА.
       • КОНСУЛТАНТСКИ И ПОМОЩНИ УСЛУГИ В ПОДКРЕПА НА ИНОВАЦИИТЕ.

       РАЗМЕР НА СУБСИДИЯТА:

       100 000 лева – 1 000 000 лева

       МИКРО И МАЛКИ ПРЕДПРИЯТИЯ – до 70 % /в режим де минимис – 90 %/

       СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ – до 60 %

       ГОЛЕМИ ПРЕДПРИЯТИЯ–до 50 %

       ПЕРИОД ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

       СЕПТЕМВРИ – НОЕМВРИ 2019 г.

       НАШЕТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ВАС:

       • КОНСУЛТАЦИЯ ПО ТЕЛЕФОН ИЛИ НА МЯСТО.
       • АНАЛИЗ НА ШАНСОВЕТЕ ЗА УСПЕХ.
       • ИЗГОТВЯНЕ И ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТ.
       • УПРАВЛЕНИЕ НА ОДОБРЕН ПРОЕКТ.