0896 959 169 office@3consultteam.com

АКТУАЛНИ ПРОГРАМИ

ПРЕЗЕНТАЦИЯ МЯРКА 50000 лв

ОП „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ”

Процедура BG16RFOP002-2.089

„Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лева за преодоляване на икономическите последствия“

ЦЕЛ НА ПРОГРАМАТА: Осигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия /над 10 човека персонал/, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ: Предоставените по процедурата средства за оборотен капитал са под формата на еднократна сума в размер на 50 000 лв. и следва да бъдат използвани за покриване на оперативни разходи на кандидатите: суровини, материали и консумативи; външни услуги (вкл. режийни разходи), разходи за персонала за възнаграждения и осигурителни и здравни вноски за сметка на работодателя, чиято стойност се калкулира в стойността на произведената продукция или  услуга.

КАНДИДАТИ: МАЛКИ предприятия 10-50 човека персонал от сектори – Промишленост, Търговия, Услуги.
РАЗМЕР НА СУБСИДИЯТА:  100 % 
БЮДЖЕТ НА ПРОЦЕДУРАТА: 78 233 000 лв. / 40 000 000
ПЕРИОД ЗА ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ: февруари – март 2021

ПРОЧЕТИ ПОВЕЧЕ:Presentacia mqrka 50000 lv.