0896 959 169 office@3consultteam.com

3 КОНСУЛТ ТИЙМ – 

ПОМАГАМЕ НА БИЗНЕСА ДА ВЪРВИ НАПРЕД

 При подготовката и разработването на проекти прилагаме индивидуален подход към всеки клиент, вникваме в конкретната бизнес идея, за да приложим работещи решения за постигане на успешни резултати. Извършване на анализ за прецизиране шансовете за успех и сериозната подготовка, гарантират максимално висока оценка на проекта.

 Резултатите ни доказват успехите: над 95 % одобрени проекти от всички подадени проекти за последните 6 години, 72 % от проектите са финансирани от институциите и изпълнени успешно от бенефициентите с наше активно участие в целия процес!

   Постигнатите успехи и положителни резултати ни позволяват да предложим на нашите клиенти оптимални, съобразени с очакванията за успех, условия за съвместна работа.

Предлагаме консултантски услуги в следните направления:

 

 • Покупка на машини, производствено оборудване;
 • Енергийна ефективност на сгради и промишлени системи, ВЕИ, батерии;
 • Кръгова икономика и зелена енергия;
 • IT сектор, дигитализация, внедряване на ERP, CRM, софтуер;
 • Разработване и внедряване на иновативни продукти, услуги, процеси;
 • Ремонт и подобрения на работната среда, производствена или складова база;
 • Стартиране на нов, предприемачески бизнес;
 • Създаване на нови работни места;
 • Добри и безопасни условия на труд;
 • Продажба на Бизнес. Развитие на бизнес сътрудничество;
 • Търговско посредничество при продажба на продукция или услуги
 • Съдействие за издаване на ESG сертификат. Попълване на документация за издаване на сертификат за категория ESG.

3 КОНСУЛТ ТИЙМ – 

ПОМАГАМЕ НА БИЗНЕСА ДА ВЪРВИ НАПРЕД

НАЦИОНАЛЕН ПЛАН ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ

  

Процедура по компонент „Интелигентна индустрия“  

Подкрепа за прехода към кръгова икономика в предприятията

 

 

ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ: предприятия от преработваща промишленост, сектор С.

ЦЕЛ НА ПРОГРАМАТА: въвеждане на кръгови модели за използване на ресурсите и внедряване на неутрални по отношение на климата методи и технологии за производство и потребление на продуктите от производство

 

ДОПУСТИМИ ИНВЕСТИЦИИ: Придобиване на НОВИ ТЕХНОЛОГИИ за въвеждане на кръгови модели:

1/ Предотвратяване образуването на отпадъци – повторна употреба, рециклиране, ефективно използване на ресурсите.

2/ Намаляване на използваните количество суровини.

3/ Ограничаване използването на пластмасови продукти и опаковки.

4/ Производство на устойчиви продукти, повторна употреба, поправка.

 

РАЗМЕР НА СУБСИДИЯТА:до 65 %, от 70 000 лв. – 1 000 000 лв.

 

НАШЕТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ВАС:

 • КОНСУЛТАЦИЯ ПО ТЕЛЕФОН, АНАЛИЗ И ПОДГОТОВКА ЗА УСПЕХ.
 • ИЗГОТВЯНЕ, ПОДАВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ОДОБРЕН ПРОЕКТ.

За контакти: тел. 0896 959 169,  www.3consultteam.com

  НАЦИОНАЛЕН ПЛАН ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ

  Процедура по компонент „Интелигентна индустрия“                       

  Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия в предприятията

   

   

  ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ: МИКРО, МАЛКИ, СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ ОТ СЕКТОРИ: ПРЕРАБОТВАЩА ПРОМИШЛЕНОСТ, УСЛУГИ и ТЪРГОВИЯ

   

    ЦЕЛ НА ПРОГРАМАТА: ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНИ СРЕДСТВА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СЛЪНЧЕВИ ВЕИ ЗА СОБСТВЕНО ПОТРЕБЛЕНИЕ И БАТЕРИИ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ЕНЕРГИЯ.

   

  ДОПУСТИМИ ИНВЕСТИЦИИ: изграждане на фотоволтаична с-ма до 1 MW в комбинация със съоръжения за съхранение на енергия. Разходи за придобиване на ДМА, ДНА, за СМР на покрив/фасада/прилежащ имот.

   

  РАЗМЕР НА СУБСИДИЯТА:до 50 %, от 100 000 лв. – 1 000 000 лв.

   

  НАШЕТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ВАС:

  • КОНСУЛТАЦИЯ ПО ТЕЛЕФОН, АНАЛИЗ И ПОДГОТОВКА ЗА УСПЕХ
  • ИЗГОТВЯНЕ И ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТ.
  • УПРАВЛЕНИЕ НА ОДОБРЕН ПРОЕКТ.

  За контакти: тел. 0896 959 169,  www.3consultteam.com

   3 КОНСУЛТ ТИЙМ – 

   ПОМАГАМЕ НА БИЗНЕСА ДА ВЪРВИ НАПРЕД

   ТЕХНОЛОГИЧНА МОДЕРНИЗАЦИЯ В МСП

    

    Първата програма по одобрения от Европейската комисия – План за възстановяване и устойчивост е „Технологична модернизация в МСП” предвидена за начало на прием на проекти през месец юли 2022 г.

    Целта на програмата е предоставяне на безвъзмездна помощ за повишаване на конкурентоспособността и ефективността на производствените процеси в предприятията от категория МСП.

    

    Общият бюджет по процедурата е на стойност 260 млн. лв.

    

    Допустими кандидати са МСП от сектори: С – преработваща промишленост,    J – информация и комуникация, М – научно-изследователска дейност.

    

    Предприятията ще получат подкрепа за закупуване на ново технологично оборудване с акцент и върху дигитализацията на производствените процеси, за да постигнат пазарно предимство, гъвкавост, ефективност за разширяване капацитета на производство или диверсификация на своето производство.

    

   Максимален интензитет на помощта: 50 %

   Максимален размер на субсидията, в зависимост от категорията предприятие:

   • до 391 166 лв. за средни предприятия;
   • до 300 000 лв. за малки предприятия;
   • до 200 000 лв. за микро предприятия.

    

   Минималният общ размер на един проект е 100 000 лв.

    

   Режим на помощта: de minimis или регионална инвестиционна помощ.

    

   Фактори на оценка: Финансови показатели на предприятието и бизнес план.

   3 КОНСУЛТ ТИЙМ – 

   ПОМАГАМЕ НА БИЗНЕСА ДА ВЪРВИ НАПРЕД

   НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА – Фонд „УСЛОВИЯ НА ТРУД”                      

                                                                                                

   ЦЕЛ НА ПРОГРАМАТА:

   ПОДОБРЯВАНЕ НА УСЛОВИЯТА НА ТРУД

   РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ ОБЕКТИ

   ПОДОБРЯВАНЕ НА САНИТАРНО-ХИГИЕННИ УСЛОВИЯ

   ОБЕЗОПАСЯВАНЕ НА МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ

   НАМАЛЯНЕ НА РИСКОВЕТЕ ОТ ТРУДОВИ ЗЛОПОЛУКИ.

   ДОПУСТИМИ ИНВЕСТИЦИИ:

   РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СГРАДИ, РАБОТНИ ПОМЕЩЕТИЯ, БИТОВКИ, САНИТАРНИ ПОМЕЩЕНИЯ, СТОЛОВА, РЪЧНА РАБОТА С ТЕЖЕСТИ, ПРЕДПАЗВАНЕ ОТ ШУМ И ВИБРАЦИИ.

   ОСВЕТЛЕНИЕ ,КЛИМАТИЗАЦИЯ, ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛАЦИЯ, АСПИРАЦИЯ, ПОЖАРОИЗВЕСТЯВАНЕ, МЪЛНИЕЗАЩИТА, ЕЛЕКТРОБИЗОПАСНОСТ.

   ВЪНШНИ РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ, ПОКРИВИ, ИЗОЛАЦИЯ, ДОГРАМА.

   РАЗМЕР НА СУБСИДИЯТА:

   До100 000 лева,  до 30 % от разходите по проекта.

   ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ:

   ПРЕДПРИЯТИЯ ОТ ВСИЧКИ СЕКТОРИ НА ИКОНОМИКАТА

   ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ- ВСЕКИ МЕСЕЦ ДО 25 ЧИСЛО

   НАШЕТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ВАС:

   АНАЛИЗ, КОНСУЛТАЦИЯ ЗА УСПЕШЕН ПРОЕКТ.

   ИЗГОТВЯНЕ И ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТ.

   УПРАВЛЕНИЕ НА ОДОБРЕН ПРОЕКТ.

   3 КОНСУЛТ ТИЙМ – 

   ПОМАГАМЕ НА БИЗНЕСА ДА ВЪРВИ НАПРЕД

   ПРОГРАМАСтимулиране внедряването на иновации от съществуващи предприятия”, прием 2019 г.

    

   ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ:

   СЪЩЕСТВУВАЩИ ПРЕДПРИЯТИЯ, ОСЪЩЕСТВЯВАЩИ ОСНОВНА ИКОНОМИЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТА ДА СА НАСОЧЕНИ В ЕДНО ОТ НАПРАВЛЕНИЯТА НА ИСИС:

   • Мехатроника и чисти технологии;
   • Индустрии за здравословен начин на живот;
   • Дейности в областта на креативните или рекреативните индустрии;
   • Информационни и комуникационни технологии.

   ЦЕЛ НА ПРОГРАМАТА:

   ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФОКУСИРАНА ПОДКРЕПА НА СЪЩЕСТВУВАЩИ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА ВНЕДРЯВАНЕ НА ИНОВАЦИИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ПРОЦЕСА НА КОМЕРСИАЛИЗАЦИЯ НА НОВИ ПРОДУКТИ И УСЛУГИ.

   ДОПУСТИМИ ИНВЕСТИЦИИ:

   • ЗАКУПУВАНЕ НА МАШИНИ, СЪОРЪЖЕНИЯ, ОБОРУДВНЕ, НЕОБХОДИМИ ЗА ВНЕДРЯВАНЕ НА ИНОВАЦИЯТА, ДМА И ДНА.
   • КОНСУЛТАНТСКИ И ПОМОЩНИ УСЛУГИ В ПОДКРЕПА НА ИНОВАЦИИТЕ.

   РАЗМЕР НА СУБСИДИЯТА:

   100 000 лева – 1 000 000 лева

   МИКРО И МАЛКИ ПРЕДПРИЯТИЯ – до 70 % /в режим де минимис – 90 %/

   СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ – до 60 %

   ГОЛЕМИ ПРЕДПРИЯТИЯ–до 50 %

   ПЕРИОД ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

   СЕПТЕМВРИ – НОЕМВРИ 2019 г.

   НАШЕТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ВАС:

   • КОНСУЛТАЦИЯ ПО ТЕЛЕФОН ИЛИ НА МЯСТО.
   • АНАЛИЗ НА ШАНСОВЕТЕ ЗА УСПЕХ.
   • ИЗГОТВЯНЕ И ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТ.
   • УПРАВЛЕНИЕ НА ОДОБРЕН ПРОЕКТ.

   Мярка 4.2 инвестиции в преработка на месо, мляко, ядки, семена

   Мярка 4.2, преработка на земеделска продукция месо, мляко, ядки, семена

   Изпълняван проект

   Дружеството е бенефициент и изпълнява проект по ОП „Развитие на човешките ресурси“ , процедура BG05M9OP001-1.054 „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВ БИЗНЕС“, по договор с Управляващия орган – Министерство на труда и социална политика от 01.10.2020 г.

   Продажба бизнeс – Машиностроене

   Продажба бизнeс - Машиностроене  Продажба на работеща производствена фирма, дългогодишен производител на машини за химическата, козметичната, фармацевтичната, хранително-вкусовата промишленост, строителството. Фирмата е създадена през 1981 г., притежава богата история...

   Продажба бизнeс – Подправки

   Продажба бизнeс - Подправки  Пълна продажба на две свързани фирми за производство на кулинарни подправки за продажба на едро. Компанията има повече от 15 години история и опит в областта на търговията и производството, създадена през 2003 година....

   Производствено-складова база гр. Русе

   Производствено-складова база гр. Русе  Производствена база УПИ CХIV с обща площ 4 604 м2, включваща закрита застроена площ от 4 112 м2 и 492 м2 зелени площи. Намира се в индустриалната зона на гр. Русе, с изградена инфраструктура и комуникации, в непосредствена...

   Производство на мебели от масив

   БИЗНЕС ПРОИЗВОДСТВО НА МЕБЕЛИ ОТ МАСИВ

   Изпратете вашето запитване:

   15 + 8 =

   За контакт

   Телефон:

   0896 959 169

   Email:

   office@3consultteam.com
   3consultteam@gmail.com