0896 959 169 office@3consultteam.com

3 КОНСУЛТ ТИЙМ – 

ПОМАГАМЕ НА БИЗНЕСА ДА ВЪРВИ НАПРЕД

ПРОГРАМА „ДИГИТАЛИЗАЦИЯ НА МСП”

Цел: Развитие на управленския капацитет и растеж чрез насърчаване използването на информационни и комуникационни технологии и услуги

                                                                                             

ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ:

 • Търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите
 • Микро, малки и средни предприятия от секторите на преработваща промишленост, издателства, IT сектор, НИРД
 • Минимум три приключени финансови години (2017, 2018 и 2019 г.)

ДОПУСТИМИ ИНВЕСТИЦИИ:

Насочени към подобряване качеството на съществуващи процеси, продукти и услуги чрез въвеждане на базирани на ИКТ системи и приложения.

– За автоматизация и роботизация на производствени процеси.

– За подобряване качеството на продукти – етикиране, маркиране и др.

– За управление на процесите в предприятията – ERP системи(управление на ресурсите), CRM системи, SCM (управление на доставките), MOM/MES системи (управление на производството), APS (оптимизиране на производството), BI (Business Intelligence).

– Създаване/надграждане на интернет страница, мобилни приложения

– За осигуряване на кибер и информационна сигурност на продукта или услуга.

РАЗМЕР НА СУБСИДИЯТА:

50 000 лева – 391 166 лева

За категория МИКРО И МАЛКИ ПРЕДПРИЯТИЯ – 70 % , СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ – 60 %

ПЕРИОД ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

МАЙ– ЮЛИ 2020 г.

НАШЕТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ВАС:

 • КОНСУЛТАЦИЯ ПО ТЕЛЕФОН ИЛИ НА МЯСТО.
 • АНАЛИЗ НА ШАНСОВЕТЕ ЗА УСПЕХ.
 • ИЗГОТВЯНЕ И ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТ.
 • УПРАВЛЕНИЕ НА ОДОБРЕН ПРОЕКТ.

3 КОНСУЛТ ТИЙМ – 

ПОМАГАМЕ НА БИЗНЕСА ДА ВЪРВИ НАПРЕД

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА – Фонд „УСЛОВИЯ НА ТРУД”                      

                                                                                             

ЦЕЛ НА ПРОГРАМАТА:

ПОДОБРЯВАНЕ НА УСЛОВИЯТА НА ТРУД

РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ ОБЕКТИ

ПОДОБРЯВАНЕ НА САНИТАРНО-ХИГИЕННИ УСЛОВИЯ

ОБЕЗОПАСЯВАНЕ НА МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ

НАМАЛЯНЕ НА РИСКОВЕТЕ ОТ ТРУДОВИ ЗЛОПОЛУКИ.

ДОПУСТИМИ ИНВЕСТИЦИИ:

РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СГРАДИ, РАБОТНИ ПОМЕЩЕТИЯ, БИТОВКИ, САНИТАРНИ ПОМЕЩЕНИЯ, СТОЛОВА, РЪЧНА РАБОТА С ТЕЖЕСТИ, ПРЕДПАЗВАНЕ ОТ ШУМ И ВИБРАЦИИ.

ОСВЕТЛЕНИЕ ,КЛИМАТИЗАЦИЯ, ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛАЦИЯ, АСПИРАЦИЯ, ПОЖАРОИЗВЕСТЯВАНЕ, МЪЛНИЕЗАЩИТА, ЕЛЕКТРОБИЗОПАСНОСТ.

ВЪНШНИ РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ, ПОКРИВИ, ИЗОЛАЦИЯ, ДОГРАМА.

РАЗМЕР НА СУБСИДИЯТА:

До100 000 лева,  до 30 % от разходите по проекта.

ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ:

ПРЕДПРИЯТИЯ ОТ ВСИЧКИ СЕКТОРИ НА ИКОНОМИКАТА

ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ- ВСЕКИ МЕСЕЦ ДО 25 ЧИСЛО

НАШЕТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ВАС:

АНАЛИЗ, КОНСУЛТАЦИЯ ЗА УСПЕШЕН ПРОЕКТ.

ИЗГОТВЯНЕ И ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТ.

УПРАВЛЕНИЕ НА ОДОБРЕН ПРОЕКТ.

3 КОНСУЛТ ТИЙМ – 

ПОМАГАМЕ НА БИЗНЕСА ДА ВЪРВИ НАПРЕД

ПРОГРАМАСтимулиране внедряването на иновации от съществуващи предприятия”, прием 2019 г.

 

ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ:

СЪЩЕСТВУВАЩИ ПРЕДПРИЯТИЯ, ОСЪЩЕСТВЯВАЩИ ОСНОВНА ИКОНОМИЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТА ДА СА НАСОЧЕНИ В ЕДНО ОТ НАПРАВЛЕНИЯТА НА ИСИС:

 • Мехатроника и чисти технологии;
 • Индустрии за здравословен начин на живот;
 • Дейности в областта на креативните или рекреативните индустрии;
 • Информационни и комуникационни технологии.

ЦЕЛ НА ПРОГРАМАТА:

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФОКУСИРАНА ПОДКРЕПА НА СЪЩЕСТВУВАЩИ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА ВНЕДРЯВАНЕ НА ИНОВАЦИИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ПРОЦЕСА НА КОМЕРСИАЛИЗАЦИЯ НА НОВИ ПРОДУКТИ И УСЛУГИ.

ДОПУСТИМИ ИНВЕСТИЦИИ:

 • ЗАКУПУВАНЕ НА МАШИНИ, СЪОРЪЖЕНИЯ, ОБОРУДВНЕ, НЕОБХОДИМИ ЗА ВНЕДРЯВАНЕ НА ИНОВАЦИЯТА, ДМА И ДНА.
 • КОНСУЛТАНТСКИ И ПОМОЩНИ УСЛУГИ В ПОДКРЕПА НА ИНОВАЦИИТЕ.

РАЗМЕР НА СУБСИДИЯТА:

100 000 лева – 1 000 000 лева

МИКРО И МАЛКИ ПРЕДПРИЯТИЯ – до 70 % /в режим де минимис – 90 %/

СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ – до 60 %

ГОЛЕМИ ПРЕДПРИЯТИЯ–до 50 %

ПЕРИОД ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

СЕПТЕМВРИ – НОЕМВРИ 2019 г.

НАШЕТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ВАС:

 • КОНСУЛТАЦИЯ ПО ТЕЛЕФОН ИЛИ НА МЯСТО.
 • АНАЛИЗ НА ШАНСОВЕТЕ ЗА УСПЕХ.
 • ИЗГОТВЯНЕ И ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТ.
 • УПРАВЛЕНИЕ НА ОДОБРЕН ПРОЕКТ.

Мярка 4.2 инвестиции в преработка на месо, мляко, ядки, семена

Мярка 4.2, преработка на земеделска продукция месо, мляко, ядки, семена

Изпълняван проект

Дружеството е бенефициент и изпълнява проект по ОП „Развитие на човешките ресурси“ , процедура BG05M9OP001-1.054 „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВ БИЗНЕС“, по договор с Управляващия орган – Министерство на труда и социална политика от 01.10.2020 г.

Продажба бизнeс – Машиностроене

Продажба бизнeс - Машиностроене  Продажба на работеща производствена фирма, дългогодишен производител на машини за химическата, козметичната, фармацевтичната, хранително-вкусовата промишленост, строителството. Фирмата е създадена през 1981 г., притежава богата история...

Продажба бизнес – Хотел

Продажба бизнес - ХотелПродажба на бизнeс БГ  Продажба на ХОТЕЛ с бистро, РЗП 350 м2. на три етажа. Категория „Две звезди”. Хотелът включва: 8 помещения за настаняване, градина с барбекю, ресторант с 25 места, кухня, рецепция, склад, перална част. Намира се на 600 м....

Продажба бизнeс – Подправки

Продажба бизнeс - Подправки  Пълна продажба на две свързани фирми за производство на кулинарни подправки за продажба на едро. Компанията има повече от 15 години история и опит в областта на търговията и производството, създадена през 2003 година....

Производствено-складова база гр. Русе

Производствено-складова база гр. Русе  Производствена база УПИ CХIV с обща площ 4 604 м2, включваща закрита застроена площ от 4 112 м2 и 492 м2 зелени площи. Намира се в индустриалната зона на гр. Русе, с изградена инфраструктура и комуникации, в непосредствена...

Производство на мебели от масив

БИЗНЕС ПРОИЗВОДСТВО НА МЕБЕЛИ ОТ МАСИВ

Изпратете вашето запитване:

13 + 6 =

За контакт

Телефон:

0896 959 169

Email:

office@3consultteam.com
3consultteam@gmail.com