0896 959 169 office@3consultteam.com

ПРОЕКТИ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ФИНАНСИРАНЕ

От 3 Консулт тийм ще Ви предложим индивидуално консултиране, съобразено със специфичните нужди на Вашата компания, кои европейски и национални програми са подходящи за Вашия бизнес, цели и интереси. Фокусът ни е към следните европейски и национални програми:

 Програма „Конкурентоспособност и Иновации в предприятията” 2021 – 2027;

  •  Технологична модернизация;
  •  Енергийна ефективност;
  •  Внедряване на продуктови и производствени иновации;
  •  Разработване на иновации в предприятията;
  • Дигитализация на бизнеса;
  • Изграждане на ВЕИ + батерии и др.

 Програма за „Развитие на човешките ресурси” 2021 – 2027;

  •  „Ново работно място”;
  •  „Адаптирана работна среда”;

Програма за Развитие на селските региони 

  •  мярка 6.4.1 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности в селски общини”
  • МИГ /местни инициативни групи/;

Национална програма „Фонд условия на труда”

Национален иновационен фонд;

Актуална информация относно изискванията, процедурите и сроковете за кандидатстване;

Действията, които трябва да предприемете за успешно кандидатстване;

Представяне на списък с документи, които са необходими за кандидатстване по проект за безвъзмездно финансиране и съдействие при тяхното набавяне;

Подготовка на проектно предложение за кандидатстване –бизнес план, формуляр, декларации и др.

Подаване съвместно на изготвеното проектно предложение, пред съответната финансираща институция;

Проследяване на проектното предложение и съдействие по време на цялата процедура до неговото одобрение и подписване на договор за безвъзмездна финансова помощ;

Комплексната консултанска услуга , включва и последващи дейности съобразени с изискванията на финансиращата институция и правилното усвояване на одобрена субсидия от клиента.

Управление и последващо отчитане на одобреният съвместно проект, включващо – провеждане на тръжни процедури, подготовка на искания за авансово, междинни и окончателни плащания, до получаване на безвъзмездната субсидия;

Благодарение на нашите знания и опит можем да преценим от началото на сътрудничеството ни какви са шансовете Ви за успех на проекта!

Споделяме риска с клиентите си , като работим с минимално първоначално заплащане, по-голямата част от хонорара ни получаваме след одобрение на проекта.

Отговорното отношение е наше мото!

Проектите за безвъзмездно финансиране са инструмент за подпомагане развитието на организации и региони. Добрата проектна идея е обусловена от реална потребност и постижима цел, подкрепена с възможност за реализация.

Ние от „3 Консулт тийм” предлагаме на нашите клиенти и възможност за повишаване на шансовете за успех при кандидатстване по проект за безвъзмездно финансиране да внедрят международни признати стандарати ISO 9001. ISO 140001. ISO 22001. ISO 27000. ISO 50001 от наши партньори на преференциални цени за клиенти, които ни се довериха.

Работим съвместно с фирми партньори с лиценз за проектиране, доставка и монтаж на ВЕИ инсталации от слънчева енергия.