0896 959 169 office@3consultteam.com

ПРОЕКТИ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ФИНАНСИРАНЕ

Консултантите на „3 Консулт тийм”ще Ви предложат индивидуално консултиране, съобразено със специфичните нужди на Вашата компания. -Ние ще Ви предложим кои европейски и национални програми са -подходящи за Вашия бизнес, цели и интереси. Основните програми по които работим са:

 ОП „Иновации и Конкурентоспособност” 2014 – 2020;

 •  „Подобряване на производствения капацитет и развитие на специализирани услуги за МСП в областта на информационните и комуникационни технологии”;
 •  „Енергийна ефективност”;
 •  „Внедряване на продуктови и производствени иновации”;
 •  „Разработване на иновации” и други.

 ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020;

 •  „Ново работно място”;
 •  „Добри и безопасни условия на труд”;
 •  „Обучения на заети лица” и други.

Програма за Развитие на селските региони /ПРСР 2014-2020/;

 •  подмярка 6.4.1 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности в селски общини”
 • подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства”;
 • подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка и макетинг на земеделска продукция” и други.

Национална програма „Фонд условия на труда” ;

Донорски програма – Хоризонт 2020, INTERREG и др.;

 •  инструмент МСП.

Актуална информация относно изискванията, процедурите и сроковете за кандидатстване;

Действията, които трябва да предприемете за успешно кандидатстване;

Представяне на списък с документи, които са необходими за кандидатстване по проект за безвъзмездно финансиране и съдействие при тяхното набавяне;

Подготовка на проектно предложение за кандидатстване –бизнес план, формуляр, декларации и др.

Подаване съвместно на изготвеното проектно предложение, пред съответната финансираща институция;

Проследяване на проектното предложение и съдействие по време на цялата процедура до неговото одобрение и подписване на договор за безвъзмездна финансова помощ;

Комплексната консултанска услуга , включва и последващи дейности съобразени с изискванията на финансиращата институция и правилното усвояване на одобрена субсидия от клиента.

Управление и последващо отчитане на одобреният съвместно проект, включващо – провеждане на тръжни процедури, подготовка на искания за авансово, междинни и окончателни плащания, до получаване на безвъзмездната субсидия;

Благодарение на нашите знания и опит можем да преценим от началото на сътрудничеството ни какви са шансовете Ви за успех на проекта!

Споделяме риска с клиентите си , като работим с минимално първоначлно заплащане, а по-голямата част от хонорара ни получаваме след одобрение  на проектното предложение.

Отговорното отношение е наше мото!

Проектите за безвъзмездно финансиране са инструмент за подпомагане развитието на организации и региони. Добрата проектна идея е обусловена от реална потребност и постижима цел, подкрепена с възможност за реализация.

Ние от „3 Консулт тийм” предлагаме на нашите клиенти и възможност за повишаване на шансовете за успех при кандидатстване по проект за безвъзмездно финансиране да внедрят международни признати стандарати ISO 9001. ISO 140001. ISO 22001. ISO 27000. ISO 50001 от наши партньори на преференциални цени за клиенти, които ни се довериха.

Работим с фирми с лиценз в областта на енергийното обследване на промишлени системи, които могат да извършат качествено и професионално енергийни одити на промишлени производства, технологии и машини, необходими в областта на проекти по енергийна ефективност.