0896 959 169 office@3consultteam.com
Мярка 4.2 инвестиции в преработка на месо, мляко, ядки, семена

Мярка 4.2 инвестиции в преработка на месо, мляко, ядки, семена

 Мярка 4.2 „Инвестиции в преработка и маркетинг на селскостопанска продукция“

от ПРСР 2014 – 2020 г.

Цел на програмата: Модернизиране на предприятия, преработващи селскостопанска продукция, за производство на качествени и нови продукти.
Допустими кандидати: юридически лица с поне 3 г. история в преработката на селскостопанска продукция, както и земеделски производители и земеделски кооперации
Допустими инвестиции:
– Закупуване на нови машини, съоръжения и оборудване;
– СМР дейности, модернизация, подобряване на условията на труд;
– специализирани транспортни средства за превоз на суровини;
– изграждане на лаборатории, внедряване на софтуер, ВЕИ – за собствени нужди на предприятието;
Размер на проекта – максимум до 3 900 000 лв.
Субсидия – до 75 % от допустимите разходи.
Период за кандидатстване – 09.08.2021 – 17.12.2021 г.

Кандидатстването е чрез системата ИСУН 2020 г.

Повече информация за програмата, виж:

Презентация мярка 4.2 – прием 2021

Преработка на месо в месни продукти, колбаси и други

Преработка на Мляко и млечни продукти

Преработка на плодове, семена и ядки