0896 959 169 office@3consultteam.com
ТЕХНОЛОГИЧНА МОДЕРНИЗАЦИЯ

ТЕХНОЛОГИЧНА МОДЕРНИЗАЦИЯ

ТЕХНОЛОГИЧНА МОДЕРНИЗАЦИЯ

 Първата програма по одобрения от ЕК – План за възстановяване и устойчивост е „Технологична модернизация в МСП” предвидена за начало на прием на проекти от края на юли 2022 г.

 Целта на програмата е предоставяне на безвъзмездна помощ за повишаване на конкурентоспособността и ефективността на производствените процеси в предприятията от категория: микро, малки и средни /МСП/.

 Общият бюджет по процедурата е на стойност 260 000 000 лева

 Допустими кандидати са МСП от сектори: С – преработваща промишленост, J – информация и комуникация, М – архитектура и проектиране и научно-изследователска дейност.

Дейности допустими за финансиране – Придобиване на нови технологии с акцент върху цифровизацията на производствените процеси с оглед на разширяване на производствения капацитет и/или разнообразяване на предлаганите продукти/услуги. Кандидатите следва да опишат изпълнението на дейността по начин, от който да е видно как всеки отделен придобит актив, задължително ще доведе кумулативно до цифровизацията на производствените процеси и до разширяване на производствения капацитет или разнообразяване на предлаганите продукти/услуги.

Допустимо е закупуване на софтуер, ERP, CRM системи.

Максимален интензитет на помощта: 50 %

Максимален размер на субсидията, в зависимост от категорията предприятие:

  • до 600 000 лв. за средни предприятия;
  • до 350 000 лв. за малки предприятия;
  • до 200 000 лв. за микро предприятия.

Минималният общ размер на един проект е 100 000 лв.

Режим на помощта: de minimis или регионална инвестиционна помощ.

Фактори на оценка: Финансови показатели на предприятието и описание на дейностите и бюджета на проекта спрямо изискванията на управляващия орган.

Оценката на проeкт включва:
Етап 1: Оценка на административното съответствие и допустимостта;
Етап 2: Техническа и финансова оценка.

Максимален срок за изпълнение на инвестицията след одобрение и сключване на договор с Министерство на иновациите и растежа: 9 месеца.
Специфичен индикатор, свързан с изпълнението на инвестицията: Бенефициентите ще имат ангажимента да постигнат следния индикатор: „Предприятия с увеличен оборот”. Индикатора измерва увеличение с 15 % на оборота на предприятието към 2024 г, спрямо оборота за 2021 г.

Бенефициентите трябва да постигнат минимум 15% увеличение в оборота.

За допълнителна информация:

https://www.mig.government.bg/bg/news/260-mln-lv-bezvazmezdni-sredstva-za-tehnologichna-modernizaciya-na-balgarski-kompanii-e-parvata-obyav-4285.html

 

Мярка 4.2 инвестиции в преработка на месо, мляко, ядки, семена

Мярка 4.2 инвестиции в преработка на месо, мляко, ядки, семена

 Мярка 4.2 „Инвестиции в преработка и маркетинг на селскостопанска продукция“

от ПРСР 2014 – 2020 г.

Цел на програмата: Модернизиране на предприятия, преработващи селскостопанска продукция, за производство на качествени и нови продукти.
Допустими кандидати: юридически лица с поне 3 г. история в преработката на селскостопанска продукция, както и земеделски производители и земеделски кооперации
Допустими инвестиции:
– Закупуване на нови машини, съоръжения и оборудване;
– СМР дейности, модернизация, подобряване на условията на труд;
– специализирани транспортни средства за превоз на суровини;
– изграждане на лаборатории, внедряване на софтуер, ВЕИ – за собствени нужди на предприятието;
Размер на проекта – максимум до 3 900 000 лв.
Субсидия – до 75 % от допустимите разходи.
Период за кандидатстване – 09.08.2021 – 17.12.2021 г.

Кандидатстването е чрез системата ИСУН 2020 г.

Повече информация за програмата, виж:

Презентация мярка 4.2 – прием 2021

Преработка на месо в месни продукти, колбаси и други

Преработка на Мляко и млечни продукти

Преработка на плодове, семена и ядки

Продажба бизнeс – Машиностроене

Продажба бизнeс – Машиностроене

Продажба бизнeс – Машиностроене

 Продажба на работеща производствена фирма, дългогодишен производител на машини за химическата, козметичната, фармацевтичната, хранително-вкусовата промишленост, строителството. Фирмата е създадена през 1981 г., притежава богата история и опит в производството на високотехнологична продукция за индустриална преработка. 

Модерната производствената база на дружеството е ситуирана в централната част на България, на изключително комуникативно място в голям град, в близост до главен магистрален път. Фирмата разполага с производствен цех, цех за механична обработка, склад за материали, административна част предоставяща удобство за служители и партньори. 

Във фирмата работят екип от доказани професионалисти конструктури и технолози, които създават множество разработки на машини, технологични линии, комплектни модули. Основните предимства на компанията са дейностите по разработването на нови машини и усъвършенстване на настоящите, гъвкавата система на производство и способността за решаване на нестандартни технически задачи, подкрепено със съвременно, високо производително технологично оборудване за производство на машини, технологични линии. 

Клиенти на компанията са както големи и утвърдени фирми, така и малки и средни предприятия в страната и чужбина. Произведена продукция на компанията е в експлоатация в редица страни: Русия, Украйна, Румъния, Гърция, Македония, Испания, Монголия и други. 

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ