0896 959 169 office@3consultteam.com
ТЕХНОЛОГИЧНА МОДЕРНИЗАЦИЯ

ТЕХНОЛОГИЧНА МОДЕРНИЗАЦИЯ

ТЕХНОЛОГИЧНА МОДЕРНИЗАЦИЯ

 Първата програма по одобрения от ЕК – План за възстановяване и устойчивост е „Технологична модернизация в МСП” предвидена за начало на прием на проекти от края на юли 2022 г.

 Целта на програмата е предоставяне на безвъзмездна помощ за повишаване на конкурентоспособността и ефективността на производствените процеси в предприятията от категория: микро, малки и средни /МСП/.

 Общият бюджет по процедурата е на стойност 260 000 000 лева

 Допустими кандидати са МСП от сектори: С – преработваща промишленост, J – информация и комуникация, М – архитектура и проектиране и научно-изследователска дейност.

Дейности допустими за финансиране – Придобиване на нови технологии с акцент върху цифровизацията на производствените процеси с оглед на разширяване на производствения капацитет и/или разнообразяване на предлаганите продукти/услуги. Кандидатите следва да опишат изпълнението на дейността по начин, от който да е видно как всеки отделен придобит актив, задължително ще доведе кумулативно до цифровизацията на производствените процеси и до разширяване на производствения капацитет или разнообразяване на предлаганите продукти/услуги.

Допустимо е закупуване на софтуер, ERP, CRM системи.

Максимален интензитет на помощта: 50 %

Максимален размер на субсидията, в зависимост от категорията предприятие:

  • до 600 000 лв. за средни предприятия;
  • до 350 000 лв. за малки предприятия;
  • до 200 000 лв. за микро предприятия.

Минималният общ размер на един проект е 100 000 лв.

Режим на помощта: de minimis или регионална инвестиционна помощ.

Фактори на оценка: Финансови показатели на предприятието и описание на дейностите и бюджета на проекта спрямо изискванията на управляващия орган.

Оценката на проeкт включва:
Етап 1: Оценка на административното съответствие и допустимостта;
Етап 2: Техническа и финансова оценка.

Максимален срок за изпълнение на инвестицията след одобрение и сключване на договор с Министерство на иновациите и растежа: 9 месеца.
Специфичен индикатор, свързан с изпълнението на инвестицията: Бенефициентите ще имат ангажимента да постигнат следния индикатор: „Предприятия с увеличен оборот”. Индикатора измерва увеличение с 15 % на оборота на предприятието към 2024 г, спрямо оборота за 2021 г.

Бенефициентите трябва да постигнат минимум 15% увеличение в оборота.

За допълнителна информация:

https://www.mig.government.bg/bg/news/260-mln-lv-bezvazmezdni-sredstva-za-tehnologichna-modernizaciya-na-balgarski-kompanii-e-parvata-obyav-4285.html